Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

 

 

Oznam

18.5.2021

ZŠ s MŠ Rabčice 194 informuje o možnosti zapojiť žiakov našej školy do projektu

LETNÉ ŠKOLY

Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na základnej škole na školský rok 2020/2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Zámer Letnej školy

Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

Pre viac informácií - link:

https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-zakladne-skoly/

 

Záujem žiakov zúčastniť sa Letnej školy poprosíme nahlásiť triednej učiteľke žiaka do 30.5.2021. Následne do 4.6. 2021 budú spracované podklady a odoslané na MŠVVa Š SR.

 

 

 


  

ZŠ s MŠ Rabčice 194  je partnerskou školou v projekte:

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice