Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

 

 

OZNAMY 

29.4.2021

Vážení rodičia,
na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2001 z 26. apríla 2021 bude od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

Vedenie školy
 

 

OZNÁMENIE PRE RODIČOV DETÍ MŠ
Trieda č. 3- VČIELKY

Vážení rodičia,
našej škole bol dňa 23. 4.2021 oznámený pozitívny test dieťaťa MŠ v triede č. 3 – Včielky. V prípade potvrdeného ochorenia dieťaťa – COVID-19 sa odporúča prerušiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede daného dieťaťa.
Činnosť tejto triedy bude prerušená od 23. 4. 2021 – do 6. 5. 2021 vrátane.


Vedenie ZŠ
  

OZNÁMENIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 8. a 9. ročníka

Vážení rodičia,
našej škole bol dňa 22. 4.2021 doručený pozitívny test žiaka 8. ročníka a dňa 23. 4.2021 pozitívny test žiaka 9. ročníka. ZŠ s MŠ Rabčice oznámila túto skutočnosť RÚVZ v Dolnom Kubíne.
Následne nám RÚVZ v Dolnom Kubíne poslalo nasledovné stanovisko:
„Povinná karanténa pre úzke kontakty pozitívneho žiaka z 8. ročníka (spolužiaci z triedy) začína od 22.4. a končí 5.5.2021 vrátane (pokiaľ nie sú posledné 3 dni prítomné žiadne klinické príznaky ochorenia).
Povinná karanténa pre úzke kontakty pozitívneho žiaka z 9. ročníka (spolužiaci z triedy) začína od 23.4. a končí 6.5.2021 vrátane (pokiaľ nie sú posledné 3 dni prítomné žiadne klinické príznaky ochorenia).
Prosím o upovedomenie úzkych kontaktov o povinnej izolácii (karanténe)“.

PhDr.Daniela Hrašková
RÚVZ Dolný Kubín, 23. 4. 2021

POZOR!!!
Žiaci týchto ročníkov (8. a 9. )sú automaticky odhlásení z obedov.

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA
V prípade pozvánky na prijímacie pohovory v termíne povinnej karantény, bude naša škola riešiť zmenu dátumu prijímacích skúšok s príslušnou strednou školou.
Keď Vám bude doručená pozvánka na prijímacie pohovory, treba to ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi.

OZNAM PRE ŽIAKOV 5., 6. A 7. ROČNÍKA
Žiakom 5., 6. a 7. ročníka s negatívnym testom (+negatívny test zákonného zástupcu) začína prezenčné vyučovanie v pondelok 26. 4.2021.
Zverejnené: 23.4.2021

 

 

 

 

OZNAM pre rodičov žiakov 5. až 9. ročníka

Vážení rodičia,


od 26.4.2021 sa budú prezenčne vyučovať aj žiaci 5. až 9. ročníka. Podmienka ich nástupu do školy na prezenčnú výučbu je negatívny test (antigénový alebo kloktací) žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na kloktacie PCR testy budú testovaní v budove ZŠ dňa 23.4.2021, t. j. piatok, v nasledovných hodinách:
• 7. ročník o 7:00 hod.
• 5. a 6. ročník o 7:30 hod.
• 8. a 9. ročník o 8:00 hod.


Žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí sa neprihlásili na kloktacie PCR testy sa musia otestovať antigénovými testami na odbernom mieste.


Všetci žiaci 5. až 9. ročníka prinesú v pondelok 26.4.2021 vyplnenú prílohu č. 8a.

 

PRÍLOHA Č. 8a

 

Pre žiakov 8. a 9. ročníka začína vyučovanie v piatok o 9:45 hod.

 

Informácie k testovaniu kloktacím PCR testom:

1. Každý žiak je povinný na testovanie doniesť vyplnené súhlasy, ktoré im poslali triedni učitelia (žiaci, ktorí už boli testovaní prílohy nenosia).
2. Pred odberom by nemal žiak aspoň dve hodiny jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, nemôže vykonať zubnú hygienu a nemôže ani používať kvapky a spreje do nosa či hrdla.
3. Inštruktážne video nájdete na: https://www.gargtest.com/sk/


Vedenie školy
 

 

 

OZNAM pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka

Vážení rodičia,


od 19.4.2021 sa budú prezenčne vyučovať aj žiaci 8. a 9. ročníka. Podmienka ich nástupu do školy na prezenčnú výučbu je negatívny test (antigénový alebo kloktací) žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu. Test nemôže byť starší ako 7 dní.


Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na kloktacie PCR testy budú testovaní v budove ZŠ dňa 16.4.2021, t. j. piatok, v nasledovných hodinách:
• 8 .ročník o 7:00 hod.
• 9. ročník o 7:30 hod.


Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa neprihlásili na kloktacie PCR testy sa musia otestovať antigénovými testami na odbernom mieste.


Všetci žiaci 8. aj 9. ročníka prinesú v pondelok 19.4.2021 vyplnenú prílohu č. 8a.

 

Informácie k testovaniu kloktacím PCR a testom


1. Každý žiak je povinný na testovanie doniesť vyplnené súhlasy, ktoré im poslali triedni učitelia.
2. Pred odberom by nemal žiak aspoň dve hodiny jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, nemôže vykonať zubnú hygienu a nemôže ani používať kvapky a spreje do nosa či hrdla.
3. Inštruktážne video nájdete na: https://www.gargtest.com/sk/


Vedenie školy

 PRÍLOHA Č. 8.A.

 

 

OZNAM

Základná škola s materskou školou, Rabčice 194

O Z N A M U J E

 

že zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ, Rabčice 194
na školský rok 2021/2022 sa uskutoční
v dňoch 13. a 14. apríla 2021, t. j. v utorok a stredu,
od 12.00 hod do 14.00 hod v priestoroch MŠ.

Zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a protokol o zápise dieťaťa. Zápis sa koná bez prítomnosti dieťaťa.

Prostredníctvom našej školy si môžete zakúpiť zošity do prvého ročníka v hodnote 15 eur.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riad. ZŠ s MŠ na telefónnom čísle: 0911 924 345.

PaedDr. Baláková, r.š.

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia,

oznamujeme, že od zajtra 23. marca 2021 sa II. stupeň ZŠ učí dištančne a I.stupeň pokračuje prezenčne.

 

Manuál pre školy platný od 08.03.2021

 


Podmienkou na vstup žiaka do školy a MŠ je negatívny test aspoň jedného
zákonného zástupcu, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní.
Pri nástupe žiaka do školy alebo MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke
čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha).

príloha

 

 

Návrat do škôl 2020/2021 Dotazník

/domain/zsrabcice/files/navrat-do-skol-2020-2021-dotaznik.docx

 

Oznam
Vážení rodičia,
od pondelka 30.11.2020 žiaci 5.-9. ročníka naďalej pokračujú dištančnou formou vzdelávania. Prosíme žiakov, aby pracovali zodpovedne podľa pokynov vyučujúcich.

Vedenie ZŠ s MŠ Rabčice

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Pracovné pozície budú obsadzované v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II".

 

 Názov pracovnej pozície: asistent učiteľa
Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Rabčice 194, 029 45 Rabčice
Termín nástupu: 1.1.2021
Termín ukončenia výberového konania: 11.12.2020
Počet voľných miest: 3

 

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2020 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 -žiadosť o prijatie do zamestnania

-profesijný životopis

 -kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

 -písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• doloží odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 

Doklady zasielajte – elektronicky na emailovu adresu: vierabalakova@gmail.com, alebo na poštovú adresu školy: ZŠ s MŠ Rabčice 194, 029 45 Rabčice.

Kontaktné informácie

Email: vierabalakova@gmail.com
Telefón: 0911 924 345

Kontaktná osoba: PaedDr. Viera Baláková, riaditeľka školy
 

zverejnené: 11.11.2020

 

 

 

 

 

Oznam

 

Zverejnené 29. októbra 2020.

Vážení rodičia, milí žiaci, 

na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020  sa s účinnosťou od 26.10.2020, t.j. od pondelka  prerušuje školské vyučovanie pre žiakov v piatom až v deviatom ročníku. Žiaci 5.-9. ročníka od 26.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

Z obedov budú automaticky odhlásení. 

Prevádzka materskej školy a základnej školy pre žiakov 1.-4. ročníka bude pokračovať v štandardnom režime podľa rozvrhu. 

V prevádzke bude aj školský klub detí.

 

Termíny  jesenných prázdnin

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termínoch:

30. októbra -  2. novembra 2020 (školské vyučovanie bude od 3.11.2020, t.j. v utorok), 

 6. novembra - 9. novembra 2020 (školské vyučovanie bude od 10.11.2020, t.j. v utorok).

 

Zverejnené: 25.10.2020

 

 

 

 

ZŠ s MŠ Rabčice 194  je partnerskou školou v projekte:

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice