Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

 

Manuál pre školy platný od 08.03.2021

 


Podmienkou na vstup žiaka do školy a MŠ je negatívny test aspoň jedného
zákonného zástupcu, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní.
Pri nástupe žiaka do školy alebo MŠ je potrebné odovzdať triednej učiteľke
čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha).

príloha

 

 

Návrat do škôl 2020/2021 Dotazník

/domain/zsrabcice/files/navrat-do-skol-2020-2021-dotaznik.docx

 

Oznam
Vážení rodičia,
od pondelka 30.11.2020 žiaci 5.-9. ročníka naďalej pokračujú dištančnou formou vzdelávania. Prosíme žiakov, aby pracovali zodpovedne podľa pokynov vyučujúcich.

Vedenie ZŠ s MŠ Rabčice

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Pracovné pozície budú obsadzované v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II".

 

 Názov pracovnej pozície: asistent učiteľa
Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ Rabčice 194, 029 45 Rabčice
Termín nástupu: 1.1.2021
Termín ukončenia výberového konania: 11.12.2020
Počet voľných miest: 3

 

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2020 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 -žiadosť o prijatie do zamestnania

-profesijný životopis

 -kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

 -písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• doloží odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 

Doklady zasielajte – elektronicky na emailovu adresu: vierabalakova@gmail.com, alebo na poštovú adresu školy: ZŠ s MŠ Rabčice 194, 029 45 Rabčice.

Kontaktné informácie

Email: vierabalakova@gmail.com
Telefón: 0911 924 345

Kontaktná osoba: PaedDr. Viera Baláková, riaditeľka školy
 

zverejnené: 11.11.2020

 

 

 

 

 

Oznam

 

Zverejnené 29. októbra 2020.

Vážení rodičia, milí žiaci, 

na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020  sa s účinnosťou od 26.10.2020, t.j. od pondelka  prerušuje školské vyučovanie pre žiakov v piatom až v deviatom ročníku. Žiaci 5.-9. ročníka od 26.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

Z obedov budú automaticky odhlásení. 

Prevádzka materskej školy a základnej školy pre žiakov 1.-4. ročníka bude pokračovať v štandardnom režime podľa rozvrhu. 

V prevádzke bude aj školský klub detí.

 

Termíny  jesenných prázdnin

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termínoch:

30. októbra -  2. novembra 2020 (školské vyučovanie bude od 3.11.2020, t.j. v utorok), 

 6. novembra - 9. novembra 2020 (školské vyučovanie bude od 10.11.2020, t.j. v utorok).

 

Zverejnené: 25.10.2020

 

 

 

 

ZŠ s MŠ Rabčice 194  je partnerskou školou v projekte:

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice