Technicko – zábavná súťaž „Technický šikula“

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Knažej v spolupráci so strojárskymi firmami MIBA a KLAUKE pripravila dňa 15. 2. 2018 pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka regionálnu zábavno-technickú súťaž. Prvý ročník „Technického šikulu“ prilákal žiakov z 23 základných škôl z celej Oravy. Naša škola bola zastúpená žiakmi zo siedmeho ročníka a to Petrom Tatarkom a Michalom Slovíkom. Dvojčlenné tímy žiakov súťažili 180 minút. Počas nich sa snažili na kontrolných miestach vyriešiť čo najrýchlejšie zábavno – technické úlohy. Následne zostrojili jednoduchý výrobok podľa priložených výkresov a pomocou určeného pracovného náradia. Aktivity boli rozdelené do troch stanovíšť. V prvej žiaci preukazovali svoje zručnosti. Vytvorili hlavolam, ktorý za určitý čas museli poskladať. V druhej riešili logické hlavolamy a hádanky a v poslednom stanovišti úlohy boli zamerané na šikovnosť a technickú zručnosť. Náročnosť jednotlivých úloh bola zvolená tak, aby sa ich mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí s technickými súťažami nemali veľa skúsenosti, ale baví ich hľadať nové riešenia a odpovede na hádanky. Úspech závisel aj na efektívnej tímovej spolupráci. V súťaži nešlo o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy ale naopak, úlohy vyžadovali istú dávku dôvtipu, technickej zručnosti a dômyselnosti.
Naši žiaci v silnej konkurencii žiakov z celej Oravy obsadili ôsme miesto. Nedarilo sa im v riešení hlavolamov. Boli z umiestnenia trošku sklamaní aj preto, že nezískali hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovali strojárske firmy MIBA a KLAUKE, ktoré so školou úzko spolupracujú a v ktorých žiaci vykonávajú prax počas štúdia. No aj napriek tomu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že im aj táto skúsenosť pomôže k dobrému výberu štúdia na strednej škole.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wz7xgSagv7U


Ing. Angela Bigošová 

 

 

Opätovný úspech na technickej olympiáde

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili na ôsmom ročníku technickej olympiády. Okresné kolo sa konalo dňa 30. 11. 2017 v SOŠ technickej v Námestove. Na olympiáde súťažilo 22 družstiev z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
V kategórii starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach a našu školu ZŠ s MŠ Rabčice reprezentoval Tobiáš Grobarčík z 9. A triedy a Ingrid Vnenčáková z 8. A triedy. V kategórii mladších žiakov nás reprezentoval Peter Tatarka, žiak 7. B triedy.
Olympiáda pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, kde bolo za úlohu podľa technickej dokumentácie zostrojiť výrobok. Mladší žiaci mali vyrobiť drevenú poličku na stenu a Peter to zvládol veľmi dobre. So stratou pár bodov za teoretickú časť  mu uniklo tretie miesto len o jediný bod. Starší žiaci v praktickej časti mali podľa technického výkresu vyrobiť kŕmidlo pre vtáky. Výrobok Ingridky a Tobiáša bol tretí najlepší a zároveň so správne zodpovedanými otázkami v teoretickej časti im to zabezpečilo tretie miesto v celkovom poradí.
Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si Ingridka a Tobiáš hrdo odniesli ocenenia domov. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a želáme žiakom veľa chuti na prípravu do ďalšieho ročníka technickej olympiády.

Ing. Angela Bigošová

 

 

 

 

 

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko


V tomto školskom roku 2017/2018 sa mohli naši žiaci 2. – 5. ročníka zapojiť už do 9. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. O titul Všetkovedko zabojovalo spolu s 20 470 deťmi z celého Slovenska 25 žiakov našej školy. Svoje vedomosti si mohli zmerať vo všetkých oblastiach, s ktorými sa doteraz stretli vo vyučovaní: slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda, matematika, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova. Každý súťažiaci bez ohľadu na umiestnenie získal ceruzku „ Súťažíme s Talentídou“ a pekný diplom. Z našej školy sa najlepšie umiestnila Lilien Pitáková z 2. B triedy. Vo svojej kategórii patrila medzi 30% najúspešnejších a získala titul Všetkovedko. Taktiež dosiahla najlepší percentil v rámci našej školy a bola ocenená titulom Všetkovedko školy a darčekom: hra Frutti di Mare. Medzi ďalších 30% najúspešnejších sa ešte umiestnili žiačky Saška Ogureková z 3. A triedy a Paťka Slovíková z 3. B triedy a získali titul Všetkovedko a nafukovaciu loptu. Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Všetkým výhercom a súťažiacim srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v škole. Zároveň sa tešíme na ďalší ročník súťaže, kde si opäť môžu naši žiaci vyskúšať svoje nadobudnuté vedomosti.
                                                                                                  

 koordinátorka súťaže Mgr. Milada Fidrová
 

 

 

 

Projektívne techniky a metódy v pedagogickej diagnostike


V rámci aktivít projektu „V základnej škole úspešnejší“ boli zrealizované aktivity so žiakmi s aplikáciou projektívnych techník a metód.

Projektívne metódy umožňujú detailný pohľad na názory a pocity dieťaťa. Vychádzajú z rozboru výsledkov činností a sú založené na myšlienke o vkladaní vlastných motívov, postojov a názorov do práce, na ktorú sa dieťa v danom čase sústredí.

Žiaci našej školy dostali možnosť vyskúšať si:

• Test nedokončených viet
• Slniečkový diagram a rôzne alternatívy diagramov, prispôsobené stupňu vzdelávania (diagramy pre primárny stupeň vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie).

 

PaedDr. Baláková, r.š.
 

 

 

 

Realizácia programu primárnej prevencie - model KAB

(Knowledge, Attitudes, Behaviour = znalosti, postoje, zručnosti)

V ZŠ s MŠ Rabčice realizujeme efektívny program primárnej prevencie s názvom KAB.

 

 

Za účinný a efektívny je považovaný program, ktorý splňa nasledujúce kritéria (Valentová, 2013):

  • dlhodobý,
  • zameraný na rozvoj sociálnych zručností, 
  • komplexne rozvíjajúci osobnosť žiaka, 
  • poskytujúci objektívne informácie.

 

 

Plán aktivít:

Január
• Prednáška – Model KAB v edukačnom prostredí
• Sociálna komunikácia ( tréning )

Február
• Asertivita
• Nácvik asertívnej komunikácie (tréning)
• Sociálne učenie - prednáška
Marec
• Ako čeliť sociálnemu tlaku (tréning)
• Efektívna komunikácia
• Zvládanie konfliktov (tréning)
Apríl
• Stres, zvládanie stresu (tréning)
• Nácvik tvorby postojov na základe objektívnych informácií.
• Vytváranie rovnakých príležitosti – Medaila pre každého žiaka (prednáška + tréning)
Máj
• Rozvoj kritického myslenia – praktické cvičenia
• Motivačné problémy v prostredí školy (prípadové štúdie)
• Praktické cvičenia so žiakmi – aktívny žiak /pasívny žiak
Jún
• Potreba žiaka zažiť úspech, rozvoj zdravej výkonovej motivácie žiaka (praktické cvičenia)
• Praktické riešenie motivačných konfliktov.
Júl
• Stereotypy v školskom prostredí (prednáška) 
• Reflektujúci profesionál podľa T. Sterna (tréning)
August
• Problémové správanie žiaka z pohľadu vývojovej psychológie (prednáška)
• Protektívne a rizikové faktory (rozbor, praktické cvičenia)
September
• Triedny kolektív – diagnostika, intervencia, prevencia (praktické cvičenia)
• Práca s triednym kolektívom z hľadiska sociálnej klímy.
Október
• Hry a ich význam (prednáška a praktické ukážky)
• Komunikácia medzi rodinou a školou (prednáška)
November
• Hry pre osvojenie a rozvoj komunikačných schopností žiakov (praktická realizácia)
• Koučing (koučovacie rozhovory so žiakmi, tvorba akčných plánov)
December
• Koučing (koučovacie rozhovory so žiakmi, tvorba akčných plánov)

Schválené, dňa: 15.1.2018

PaedDr. Viera Baláková, r.š. 

 

 

 

ZŠ s MŠ Rabčice 194 - e Škola pre budúcnosť

Nadácia Orange podporila v grantovej výzve: „e Školy pre budúcnosť 2017/2018“ projekt kriticky@logicky, ktorý sa zameriava na znižovanie ohrozenia mládeže v oblasti používania digitálnych technológií, a to prostredníctvom práce s triedou, ako sociálnou skupinou.

Triedny kolektív vstupuje do života dieťaťa od ranného detstva a stáva sa jeho súčasťou. Projekt sa zaoberá zvýšením a zacielením pozornosti na socializačné pôsobenie školského prostredia. Práca žiakov, v rámci projektových aktivít, prebieha v kooperujúcich skupinách, a každá skupina aktívne využíva nové metodické materiály označené spoločným názvom: "Rozhoduj sa správne", pomocou ktorých vyhodnocuje dôveryhodnosť informácií z rôznych internetových zdrojov a z rôznych tematických oblastí. Realizáciou projektu žiaci získavajú rozšírený kompetenčný profil o schopnosti, ktoré súvisia s tvorbou vlastnej presvedčovacej stratégie k presadeniu zdravého životného štýlu, s rozvojom sociálnej a emočnej inteligencie a s vnútornou disciplínou.
Problematika bezpečného správania sa detí na internete, a s tým súvisiaca schopnosť kriticky myslieť a správne vyhodnotiť informácie je veľmi dôležitá. Jej podcenenie môže mať priamy vplyv na ohrozenie komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, a to zvýšenou hodnotou najmä týchto rizikových faktorov: negatívne sebahodnotenie dieťaťa, sklony k agresívnym reakciám, neschopnosť primerane zvládať negatívne emócie, hyperaktivita, neurotické prejavy, citová deprivácia, poruchy správania, nedostatok schopnosti čeliť tlaku vrstovníkov, slabé sociálne kompetencie. 


Projekt kriticky@logicky bude v ZŠ s MŠ Rabčice prebiehať až do mája 2018.

PaedDr. Viera Baláková, r.š.

Pracovný list z metodiky Rozhoduj sa správne

 

 

 

 

 

Vedomostný ostrov v ZŠ s MŠ Rabčice 194


Základná škola s materskou v Rabčiciach je sú časťou nového unikátneho projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, na ktorého realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelávanie a vedu SEA.

ZŠ s MŠ Rabčice získala Vedomostný ostrov - interaktívny kiosk, s tromi dotykovými obrazovkami, ktorý  ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v špeciálnej aplikácii (prepojenie vedomostí s praxou, vedomostné kvízy, test na pomoc pri výbere povolania) a v  digitálnych učebniciach (nemecký jazyk, dopravná výchova).

Prostredníctvom Vedomostného ostrova budú mať žiaci ZŠ s MŠ Rabčice novú pomôcku pre rozvoj záujmov, talentu a získajú efektívny nástroj pre zjednodušenie procesu výberu budúceho povolania.

Viac informácií: http://www.vedomostne-ostrovy.sk/

 


 

 

 

 

 

 

                                 Výrobky na hodinách Techniky
 

Sviatok Všetkých svätých je spojený s návštevou cintorínov, kde sa modlíme za spásu duší našich zosnulých. Zároveň prinášame na hroby kvety, kríže a inú výzdobu.
Aj žiaci piateho ročníka vyrobili na hodinách techniky kríže. Chlapci použili prírodný materiál - kôra, bambus, kartón, mach a šišky. Bambus narezali na potrebnú dĺžku, z kartónu vyrezali kríž a zvyšok dotvorili pomocou tavnej pištole. Výsledok všetkých veľmi prekvapil, ako z dostupných materiálov, ktoré nájdeme v prírode, môžeme vyrobiť také pekné výrobky.
Dievčatá zhotovili kríže zo špáradiel a kartónu. Šikovnými jemnými prštekmi dokázali na vystrihnutý kríž z kartónu naaranžovať a nalepiť špáradlá do rozmanitých, krásnych tvarov. Výsledný vzhľad dotvorili postriebrením a pozlátením kríža.
Prácu na precvičenie jemnej motoriky a na presnosť žiaci zvládli veľmi dobre, takže najbližšie sa odvážime vyrobiť aj náročnejšie výrobky.
Ing. Angela Bigošová

 

Galéria k článku:
 

 

 

Návšteva Oravskej galérie v Dolnom Kubíne

V piatok ráno, 3.11.2017, žiaci piateho a siedmeho ročníka v sprievode svojich triednych učiteľov s veľký elánom vyrazili do Oravskej galérií v Dolnom Kubíne.
Návštevou Oravského múzea P. O. Hviezdoslava so sprievodným slovom lektorky a s krátkou videoprojekciou dostali žiaci ucelený pohľad na život a tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava. Navštívili aj Čaplovičovu knižnicu, ktorá patrí k najvzácnejším historickým vedeckým knižniciam na Slovensku. Výtvarné umenie žiaci spoznávali v druhej najnavštevovanejšej galérií na Slovensku s 8000 umeleckými dielami od 15. storočia až po súčasnosť. Pri plastikách a betlehemoch Štefana Siváňa fotoaparáty žiakov radostne cvakali. A konečne nasledovala prehliadka tvorby Andyho Warhola, ktorý bol kľúčovou postavou amerického pop-artu a jedným z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. Warholovi rodičia pochádzali z dedinky Miková neďaleko Medzilaboriec, odkiaľ sa vysťahovali do USA. Tento významný umelec so slovenským pôvodom je svetovým autorom nového myslenia, ktoré pop-art do umenia vniesol. Príkladom je asi najznámejší motív plechovka Campbellovej polievky, ktorý Warhol povýšil na umenie. Na výstave boli zastúpené aj sieťotlače ako grafická technika, o ktorej rozvoj a veľkú obľúbenosť sa zaslúžil práve A.Warhol.V tvorivých dielach posediačky či poležiačky žiaci farbili predkreslené obrázky Andyho Warhola. Warhol dokázal svojou prácou vyvolať obrovské nadšenie nielen v USA a po celom svete, ale aj u žiakov našej školy, ktorý sa ochotne dali strhnúť Warholovou farebnosťou a nadšene vyfarbovali jeho najznámejšie predkreslené obrazy.
Plní nových poznatkov a zážitkov žiaci deň ukončili nákupmi v obchodnom centre Tesco a spokojní a aj trošku unavení sa vrátili domov s predsavzatím, že získané vedomosti pretavia do svojej práce.

Ing. Angela Bigošová

Galéria k článku:

 

 

 

 

Návšteva obecného úradu a starostu obce

 

 

Literárna učebňa Mila Urbana


Slovenská literatúra je bohatá na svojich velikánov, a práve dedinka Rabčice sa môže pýšiť jedným z nich. Je ním medzivojnový prozaik a výnimočný talent, Milo Urban. Narodil sa pod úpätím Babej hory, kde prežil aj detské roky. Krásna hornooravská príroda, ľud, jazyk, ale aj kultúra boli zdrojom jeho umeleckej inšpirácie. Oboznamovanie sa s regionálnou literatúrou by malo byť súčasťou vzdelávania už v základnej škole. Práve na jeho počesť v priestoroch základnej školy bola zriadená učebňa literatúry, ktorá hrdo nesie pomenovanie podľa nášho rodáka, Mila Urbana. Táto učebňa je spojená so školskou knižnicou. Žiaci majú možnosť požičať si knihy z tejto knižnice dvakrát do týždňa, a tým rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť.
Výučba slovenskej literatúry v tejto modernej miestnosti sa realizuje od septembra 2017. Učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou, novými modernými lavicami, stoličkami, sedacími vakmi a taktiež regálmi s novými knihami. Najdôležitejšie údaje zo života autora nám prinášajú 3D mapy, ktoré sú dominantou učebne. Zobrazujú jeho tvorbu a životnú cestu, ktorá bola kľukatá, hrboľatá, ale aj opradená tajomstvom a láskou. Sú užitočné nielen pre ľahšie zapamätanie si najdôležitejších údajov zo života autora, ale aj ako osvedčená didaktická pomôcka pri opakovaní. Príjemné prostredie žiakov nielen motivuje, ale aj zjednodušuje vyučovací proces.
V prvom rade ďakujeme hlavnému sponzorovi p. Petrovi Vonsovi, ktorému záleží na tom, aby sa edukačný proces realizoval v takých podmienkach, ktoré čo najbližšie pripomína žiakovi jeho domáce prostredie. Tiež chceme poďakovať aj p. Tomášovi Slovíkovi, ktorý podľa návrhu Mgr. art. Renáty Mlynarčíkovej túto miestnosť vybavil moderným nábytkom, ako aj netradičnými stolami, ktoré si vyučujúci prispôsobuje podľa aktivít. Za zrealizovanie informačných máp by sme chceli poďakovať sponzorovi p. Martinovi Vonsovi. Vďaka patrí aj p. Jaroslavovi Kmošekovi, p. Ferdinandovi Vojtašákovi ako aj pracovníkom obecného úradu, ktorí triedu pripravili tak, aby mohla byť moderne vybavená.
Spoločným úsilím obce, poslancov, sponzorov a vedenia školy sa nám podarilo zrealizovať tento projekt na pestovanie národného povedomia. Veď prítomnosť vyrástla na základoch minulosti, preto si osobnosť regiónu, Mila Urbana, ktorý sa zapísal nielen do dejín Oravy, ale aj celého Slovenska treba vážiť a spoznávať.
Mgr. Veronika Vojtašáková
 

Vyjadrenia žiakov k realizácii inovatívnej výučby:

  

 

 

Galéria k článku:

 

 

Atletický štvorboj

 

28.09. 2017 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletickom štvorboji v Rabči. V kategórii mladších žiačok v súťaži jednotlivcov získala IVANA PITÁKOVÁ s počtom bodov 139 - 2. miesto

a MICHAELA VOJTAŠÁKOVÁ s počtom bodov 131 - 3. miesto.


V súťaží družstiev sa mladšie žiačky IVANA PITÁKOVÁ, MICHAELA VOJTAŠÁKOVÁ, TERÉZIA BRENKUSOVÁ, SOŇA GLOMBÍKOVÁ  umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.
Srdečne blahoželáme. Mgr. Marcela Tropeková
 

Pamiatky UNESCO – exkurzia žiakov 3. – 4. ročníka.


Slovensko je krajinou s množstvom prírodných krás a pamiatok. Najcennejšie pamiatky sveta sú v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Práve tieto pamiatky mali možnosť spoznať žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí sa zúčastnili exkurzie konanej 29.9.2017.


Žiaci navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody, v ktorej obdivovali bohatú kvapľovú výzdobu, mohutné podzemné siene, priezračné jazerá. Krásu ľudovej drevenej architektúry videli v obci Vlkolínec. Vlkolínec vznikol ako osada drevorubačov a uhliarov, ktorí mali okrem iného kopať vlčie jamy. Vzácnymi budovami sú kostol, zvonica, zrubová studňa, galéria s umeleckými predmetmi, roľnícky dom. Deti zaujala aj ukážka tkania kobercov. Drevené kostoly obdivujú ľudia z celého sveta. My sme boli v evanjelickom kostole v Leštinách. Sprievodkyňa veľmi pútavo rozprávala o stavbe, histórii, výzdobe kostola.


Na exkurzii mali deti možnosť spoznať nové miesta a domov prišli s množstvom zážitkov.

Mgr. Renáta Hadárová
 

 

 

 

Regionálna súťaž Šikovný technik v Rabčiciach

 

Žiaci Amavet klubu 969 z Rabčic organizujú regionálnu súťaž Šikovný technik pre žiakov 7. až 9.ročník ZŠ na preverenie zručnosti,logické myslenie a vedomosti z elektriky,strojárstva a matematiky.


Rabčice 3. októbra (SkolskyServis.sk) - Dnešná doba praje viac počítačovým typom detí ako technicky zdatným. Preto sa členovia klubu Amavet 969 zo ZŠ s MŠ Rabčice rozhodli zorganizovať zábavnú regionálnu súťaž Šikovný technik, v ktorej si dvojice žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl z celej Oravy preveria svoju zručnosť ale aj logické myslenie a tímovú spoluprácu. Súťažiaci budú riešiť logické úlohy s časovým limitom na každú úlohu a zostroja výrobok podľa technického výkresu. Úlohy budú zamerané na logiku, ale aj na vedomosti z elektrotechniky, strojárstva, matematiky a dokonca aj z angličtiny.

Neseďte za klávesnicami ale príďte si za súťažiť a overiť si svoju zručnosť! Tešíme sa na Vás v budove školy ZŠ s MŠ Rabčice 194 dňa 18.10.2017 o 9.00 hod.

Angela Bigošová

 

 

 

Nová grantová výzva = ďalší úspech ZŠ s MŠ Rabčice 194

 

ZŠ s MŠ Rabčice 194 získala ďalšiu grantovú podporu od Nadácie Volkswagen Slovakia.


Nadácia Volkswagen Slovakia finančne podporí realizáciu novej súťaže, ktorá vznikla na pôde ZŠ s MŠ Rabčice, s názvom Malá technická olympiáda.
Vďaka grantu, škola nakúpi technické stavebnice, ktoré umožnia žiakom rozvíjať ich talent v oblasti technického vzdelávania.


V máji zrealizujeme regionálne kolo Malej technickej olympiády, na ktoré pozveme žiakov zo základných škôl z blízkeho okolia. Naši žiaci si budú môcť porovnať svoje technické zručnosti so spolužiakmi z iných ZŠ.
ZŠ s MŠ Rabčice reaguje na nadanie a talent žiakov a na súčasný vývoj trhu práce a organizuje rôzne aktivity, ktoré rozvíjajú kompetenčný profil žiaka.


PaedDr. Viera Baláková, riaditeľka školy
 

 

Centrum rozvoja folklóru

Základná škola s materskou školou Rabčice 194, s grantovou podporou Nadácie VÚB zrealizuje projekt s názvom Centrum rozvoja folklóru. Cieľom projektu je vybudovať krajšie prostredie v okolí školy a zlepšovať, rozvíjať v ňom komunitný život.
Na upravenej ploche v areáli školy sa uskutočnia vystúpenia folklórnych skupín a ukážky z výchovno-vzdelávacích programov, ktorých cieľom je motivovať mládež k uchovaniu ľudových tradícii.
Pripravujeme alternatívny výchovno-vzdelávací program, ktorý je úzko zviazaný s regionálnymi tradíciami a má potenciál komplexne rozvíjať osobnosť žiaka.
Plán činnosti Centra rozvoja folklóru bude uverejnený na webovej stránke školy a edukačné programy budú prístupné širokej verejnosti.

                                     PaedDr. Viera Baláková, riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice 194