Základná škola s MŠ Rabčice ako spoluorganizátor seminára o kvalitnom technickom vzdelávaní.

img_0032

Na základe pozvania p. riaditeľky, PaedDr. Balákovej, sa uskutočnilo stretnutie pedagogických zamestnancov z viac než desiatich základných škôl z okresu Námestovo s odborníkmi z oblasti technického vzdelávania, ktorí pôsobia v spoločnosti Moravia Europe Brno.


Obsahom seminára bolo prezentovať a šíriť myšlienky aktívneho vzdelávania žiakov, ktorí sa majú oboznámiť s krásou techniky zážitkovou formou.


Odborníci z Brna predstavili najnovšie tablety so senzormi a predviedli pokusy z oblasti prírodovedného vzdelávania. Podporili iniciatívu p. riaditeľky,  vytvorenie Centra technického vzdelávania pre základné školy, a venovali žiakom školy dva špičkové tablety so senzormi a niekoľko vedeckých kalkulačiek.


Chceme sa poďakovať spoločnosti Moravia Europe, školiteľom p. Gromusovi a p. Plachému, zúčastneným pedagógom a pani riaditeľke PaedDr. Balákovej za vysokú úroveň podujatia.

Ing. Ľubová
 

img_0027

V Švajčiarsko-slovenskom projekte nechýbajú školy z Oravy


Švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-

slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Projekt je v súlade

s Narodným programom reforiem schválených vládou SR.


Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými

odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce.

Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV (Štátny inštitút odborneho vzdelávania) v spolupráci s

Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie.

Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni

zamestnávateľ – sektorová rada (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná

odborná škola-základná škola.


Do projektových aktivít sa úspešne zapojili aj dve oravské školy Spojená škola v Nižnej

a Základná škola v Rabčiciach.


Na oboch školách prebehne pilotné overovanie novej koncepcie odborného vzdelávania

a novej metodiky spolupráce medzi školami, ktoré je súčasťou naplnenia princípov

akontability (ukazovateľov kvality poskytovaných vzdelávacích služieb).

V rámci projektových aktivít sa uskutočnila študijná návšteva v niekoľkých stredných

odborných školách vo Švajčiarsku, ktoré je známe nízkou nezamestnanosťou mladých ľudí

a veľkým záujmom o odborné vzdelávanie. Viac než 70 % absolventov základného

vzdelávania si zvolí pre ďalšie štúdium strednú odbornú školu.


V súčasnosti prebiehajú semináre a workshopy, v ktorých kariéroví / výchovní poradcovia zo

stredných odborných škôl a základných škôl „sieťujú“ svoje edukačné aktivity v úzkej

spolupráci s významnými regionálnymi zamestnávateľmi.


Ing. Ľubová Beáta, Mgr. Pilarčíková Beáta


študijna návšteva v SOŠ Švajčiarsko