skola

Základná škola s materskou školou Rabčice


Začiatky školstva v Rabčiciach sú veľmi úzko späté so vznikom farnosti, ktorá bola založená v roku 1656. Prvým učiteľom bol Andrej Sadlo z Trstenej. Škola nemala vlastnú budovu a vyučovalo sa v prenajatom rodinnom dome. Školu navštevovali len chlapci a školský rok trval len 5 mesiacov. Postupom času sa postavila drevená škola, ktorá mala 2 miestnosti: učebňu a byt pre učiteľa. V roku 1870 počet žiakov presahoval 100, preto už priestory nevyhovovali. Preto obec začala s výstavbou jednotriednej zrubovej školy. Pozemok darovala rímsko-katolícka cirkev. V roku 1927 sa začalo zo stavbou novej školy, nakoľko stárá škola bola už v zlom stave. V roku 1945 boli školy zničené vojnou. V roku 1948 začala v Rabčiciach vyučovať Valéria Lachová. Venovala sa deťom a nacvičila so žiakmi divadelné predstavenia ako: Presadený kvet, Až lipa rozkvitne, Hadí kráľ a iné.

V školskom roku 1956/1957 učilo na Národnej škole 5 učiteľov a počet žiakov bol 169. Školská dochádza bola slabá, lebo rodičia nechávali deti doma, aby pomáhali na poľnohospodárstve.

 

Počty žiakov, učiteľov a tried v jednotlivých rokoch:

počet 1960 1970 1980 1990 1999
žiakov 203 281 324 249 307
tried 6 14 18 15 18
učiteľov 7 11 14 11 15

 

 

V 60-tych rokoch bola najvýznamnejšou udalosťou výstavba Základnej deväťročnej školy a bytov pre učiteľov. Slávnostné otvorenie sa konalo 1. septembra 1961. Riaditeľom školy bol Ján Ištván, zástupca: Jozef Maloštík.

Okolo roku 1969 učitelia zo žiakmi sa zapájali do verejnoprospešných prác. Napríklad: zber zemiakov, zber sena, čistenie lúk, sadenie stromčekov. Zbierali staré železo, skolo, papier a liečivé rastliny.

V škole chýbala telocvičňa preto žiaci cvičili vonku alebo na chodbe. V roku 1973 bolo dokončené ihrisko s rozmermi hádzanárskej plochy. V roku 1981 sa stal riaditeľom školy Drahotín Hadár. Náboženstvo vyučoval pán farár Ján Kaján.Žiaci ZŠ v Rabčiciach dosahovali významné úspechy na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach, športových pretokoch a festivaloch.

 

V roku 1982/1983 sa naša škola umiestnila na 27.mieste v prospechu žiakov medzi 134 školami na Orave. Spevacko-tanečný súbor pod vedením Valérie Baľakovej úspešne reprezentovali školu i obec.

 

V 90-tych rokoch sa stal riaditeľom školy František Trúchly. 1.apríla 2002 sa riaditeľkou školy stala PeadDr. Viera Baláková a zástupkyňou RNDr. Zlatica Krumpová. Základnú školu navštevovalo 317 žiakov, ktorí boli zaradení do 15 tried a vyučovalo 21 pedagogických pracovníkov, pán farár Viliam Maretta vyučoval náboženstvo.


Najvýzamnejšou udalosťou bolo uvedenie a slávnostné otvorenie telocvične, ktorú ZŠ potrebovala ako soľ. V roku 2008 sa spustila do prevádzky a slúžila nielen pre žiakov, ale na svoje si prišli aj obyvatelia obce, ktorý sa prišli na svoje so svojími koníčkami a mohli sa konečne sportovo vyžiť.

 

V roku 2010 pribudla ďalšia novinka v našej škole a to viacúčelové ihrisko.