OZNAMY

 

Oznam o začiatku školského roka

 

  • vedenie ZŠ s MŠ Rabčice, oznamuje svojim žiakom, že slávnostné otvorenie šk. roku 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 t.j. v pondelok. Nový školský rok začneme svätou omšou o 8,00 hod. Žiaci v tento deň nepotrebujú prezuvky a ani tašky.

 

  • Materská škola sa otvára taktiež 3.9.2018. V tento deň bude prevádzka MŠ od 7,00 do 11,00 hod. Deti si prenesú prezuvky a podávať sa bude iba desiata. Ostatné potrebné informácie rodičia dostanú na rodičovskom stretnutí MŠ, ktoré sa usktoční dňa 5.9.2018 to je v stredu o 15,00 hod.

 

  • Od 4.9.2018 bude otvorený školský klub detí v čase od 11,20 do 15,30 hod. Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť svoje deti do školského klubu si môžu žiadosť o prijatie prevziať v riaditeľni. Poplatok za ŠKD je 10€ na mesiac. Bližšie informácie Vám poskytne vedenie školy.

 

  • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že plná prevádzka školskej jedálne začína 4.9.2018 t. j. v utorok. Záujemcovia o stravu sa nahlásia priamo vedúcej školskej jedálne a prevezmú si zápisný lístok, ktorý vyplnený a podpísaný donesú naspäť. Poplatky za stravu sa menia k 1.9.2018:
  • MŠ desiata - 0,28€
  • MŠ poldelnná strava - 0,96€
  • MŠ celodenná strava - 1,19€
  • ZŠ 1. až 4. ročník - 1,01€
  • ZŠ 5.-9. ročníka - 1,09€
  • dospelí a cudzí stravníci - 2,57€

 

Výška poplatkov za stravu je zverejnená na stránke základnej školy ako aj na nástenkách v meterskej škole a školskej jedálne. Podmienky na odoberanie stravy zo školskej jedálne pre dôchodcov sa tiež nemenia. Dôchodcovia, ktorí majú záujem odoberať obedy, nech 3.9. alebo najneskôr 4.9. ráno do 7,50 hod. donesú označený obedár do školskej jedálne.

 

 

 

 

 

Program spolupráce a plán realizácie
OP ĽZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Obdobie: január 2018 – december 2018.

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci, rodičia, žiaci.

 

Január 2018
Príprava podkladov k realizácii aktivity: Efektívne stratégie vyučovania – prednáška spojená s diskusiou.
Realizácia: skupinovej aktivity
Podpora poznania


Február 2018
Príprava podkladov k realizácii aktivity: Problémové vyučovanie.
Realizácia: skupinovej aktivity
Pomôcky problémovej výučby 


Marec - Máj 2018
Príprava podkladov k realizácii aktivity:
Koučovacie techniky v práci pedagóga a rodiča.

Realizácia: skupinovej aktivity
Koučing

Realizácia individuálnych koučovacích rozhovorov.


Jún 2018

Príprava podkladov k aktivite: 
Zvyšujeme zdravotnú gramotnosť žiaka
Realizácia: skupinovej aktivity
Problematika zdravého životného štýlu


Júl –August 2018
Príprava podkladov k aktivite:
Kariérové poradenstvo v podmienkach ZŠ

Realizácia: skupinovej aktivity.
Kariérové poradenstvo v ŠkVP


September –Október 2018
Príprava podkladov k aktivite:
Kariérová orientácia žiaka. 
Realizácia: skupinovej aktivity
Pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika kariérovej orientácie dieťaťa


November 2018
Príprava podkladov k aktivite: 
Rozvoj kritického myslenia žiaka základnej školy 
Realizácia: skupinovej aktivity
Praktické cvičenia – rozvoj kritického myslenia


December 2018
Príprava podkladov k aktivite:
Spätná väzba, zostavovanie dotazníkov, projektívne techniky.
Realizácia: skupinovej aktivity
Zisťovanie spätnej väzby a jej vyhodnotenie

Schválila: PaedDr. Viera Baláková, r.š.
V Rabčiciach, 15.1. 2018