OZNAMY

OZNÁMENIE PRE RODIČOV ŽIAKOV 8. a 9. ročníka

Vážení rodičia,
našej škole bol dňa 22. 4.2021 doručený pozitívny test žiaka 8. ročníka a dňa 23. 4.2021 pozitívny test žiaka 9. ročníka. ZŠ s MŠ Rabčice oznámila túto skutočnosť RÚVZ v Dolnom Kubíne.
Následne nám RÚVZ v Dolnom Kubíne poslalo nasledovné stanovisko:


„Povinná karanténa pre úzke kontakty pozitívneho žiaka z 8. ročníka (spolužiaci z triedy) začína od 22.4. a končí 5.5.2021 vrátane (pokiaľ nie sú posledné 3 dni prítomné žiadne klinické príznaky ochorenia).


Povinná karanténa pre úzke kontakty pozitívneho žiaka z 9. ročníka (spolužiaci z triedy) začína od 23.4. a končí 6.5.2021 vrátane (pokiaľ nie sú posledné 3 dni prítomné žiadne klinické príznaky ochorenia).
Prosím o upovedomenie úzkych kontaktov o povinnej izolácii (karanténe)“.

PhDr.Daniela Hrašková
RÚVZ Dolný Kubín, 23. 4. 2021

 

POZOR!!!
Žiaci týchto ročníkov (8. a 9. )sú automaticky odhlásení z obedov.

 

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA


V prípade pozvánky na prijímacie pohovory v termíne povinnej karantény, bude naša škola riešiť zmenu dátumu prijímacích skúšok s príslušnou strednou školou.
Keď Vám bude doručená pozvánka na prijímacie pohovory, treba to ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi.

 

OZNAM PRE ŽIAKOV 5., 6. A 7. ROČNÍKA


Žiakom 5., 6. a 7. ročníka s negatívnym testom (+negatívny test zákonného zástupcu) začína prezenčné vyučovanie v pondelok 26. 4.2021.
 

 

Manuál platný od 08.03.2021