OZNAMY

 

 

 

Program spolupráce a plán realizácie
OP ĽZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Obdobie: január 2018 – december 2018.

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci, rodičia, žiaci.

 

Január 2018
Príprava podkladov k realizácii aktivity: Efektívne stratégie vyučovania – prednáška spojená s diskusiou.
Realizácia: skupinovej aktivity
Podpora poznania


Február 2018
Príprava podkladov k realizácii aktivity: Problémové vyučovanie.
Realizácia: skupinovej aktivity
Pomôcky problémovej výučby 


Marec - Máj 2018
Príprava podkladov k realizácii aktivity:
Koučovacie techniky v práci pedagóga a rodiča.

Realizácia: skupinovej aktivity
Koučing

Realizácia individuálnych koučovacích rozhovorov.


Jún 2018

Príprava podkladov k aktivite: 
Zvyšujeme zdravotnú gramotnosť žiaka
Realizácia: skupinovej aktivity
Problematika zdravého životného štýlu


Júl –August 2018
Príprava podkladov k aktivite:
Kariérové poradenstvo v podmienkach ZŠ

Realizácia: skupinovej aktivity.
Kariérové poradenstvo v ŠkVP


September –Október 2018
Príprava podkladov k aktivite:
Kariérová orientácia žiaka. 
Realizácia: skupinovej aktivity
Pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika kariérovej orientácie dieťaťa


November 2018
Príprava podkladov k aktivite: 
Rozvoj kritického myslenia žiaka základnej školy 
Realizácia: skupinovej aktivity
Praktické cvičenia – rozvoj kritického myslenia


December 2018
Príprava podkladov k aktivite:
Spätná väzba, zostavovanie dotazníkov, projektívne techniky.
Realizácia: skupinovej aktivity
Zisťovanie spätnej väzby a jej vyhodnotenie

Schválila: PaedDr. Viera Baláková, r.š.
V Rabčiciach, 15.1. 2018