/domain/zsrabcice/files/narodny-projekt---pop-3.jpg

Erasmus-Malta

/domain/zsrabcice/files/2023-1-sk01-ka122-sch-000134652-final-28129.pdf

 

Zmluva so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu TCA Early Childhood +, organizované írskou národnou agentúrou v Dubline.

 

 

Zmluva so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
TCA Embracing Diversity: Inclusion in International Projects, ktorú organzovala česká národná agentúra a ktorá sa konala v meste Praha, Česká republika.

 

Zmluva s Visegrad Fund - Krakow 2023

 

Erasmus Plus Estonsko 2023 zmluva

ERASMUS plus  -mandátna zmluva

/domain/zsrabcice/files/mandat.pdf

 

Zmluva: Nadácia SPP, Vianočné trhy

 

 

 

Work - life balance zóna
Začiatok školského roka 2022/2023 je v našej škole, vďaka grantovej podpore od Nadácie SPP, spojený s vytvorením Work-life balance zóny.

 

Školské roky 2020/2021, 2021/2022 boli ovplyvnené pandémiou Covid -19, ktorá mala negatívny vplyv na socializáciu žiakov v školskom kolektíve.

Vyučovanie v týchto rokoch prebiehalo dištančnou, alebo hybridnou formou, ktorá do istej miery umožní naplniť kognitívne ciele edukácie, avšak podstatne sťaží naplnenie cieľov afektívnych a senzomotorických, akými sú napríklad: rozvoj tímovej spolupráce, a s tým súvisiace spoločné diskusie tvárou - v tvár, realizáciu kooperácie v pravom zmysle slova.

Uvedené skutočnosti narušia životný štýl a životnú rovnováhu mladých ľudí, ktorí boli zvyknutí na osobný kontakt a spoločné prežívanie veľkej časti dňa.
​​​​​​​
Vďaka podpore Nadácie SPP sa nám podarilo zrealizovať Work - life balance zónu, v ktorej sa stretávajú žiaci vo voľnom čase, aby mohli diskutovať, plánovať aktivity... a hlavne "byť spolu". 

 

 

 

 

 

 

Projektový šprint

 

 

MEMORANDUM

 

/domain/zsrabcice/files/memorandum.pdf

 

Všeobecné informácie o projekte

• Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kód projektu: 312011AQI4
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Vzdelávanie
Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predškolskému vzdelávaniu.
Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 41
Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 8/2023
Celková výška oprávnených výdavkov: 131 418 227,68 eur
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

 Cieľ  inklúzie je napĺňaný prostredníctvom vytvorenia pracovných miest a to:  1 sociálneho pedagóga (100%úväzok) v ZŠ, 4 asistentov učiteľa v ZŠ (1AU- 100%úväzok, 3 AU-50%úväzok). Títo zamestnanci, sú podporou žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných triedach, aby sa stali súčasťou školského prostredia, ale aj bežným intaktným žiakom v školskom prostredí.

 

 

 

    Úspešný projekt  ZŠ s MŠ Rabčice: Výzva 4.0

ZŠ s MŠ Rabčice úspešná v grantovom programe Nadácie Orange: e-Školy pre budúcnosť

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021

Skvalitňovanie vzdelávania a kultivovanie vzdelávacieho prostredia patria už dlhodobo medzi prioritné oblasti záujmu a podpory Nadácie Orange. Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. Ich využívanie, neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí však so sebou prináša nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.

Digitálna gramotnosť (kompetencia) predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.

Nadácia Orange preto otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom podporiť a pozitívne ovplyvňovať život generácií dospievajúcich v modernom technologickom svete. 

 

Príjmi Výzvu 4.0, implementuj metodiku vychádzajúcu z celosvetovo uznávaných štandardov digitálnej a informačnej gramotnosti ISTE NETS vypracovanú na našej škole. Vyskúšaj si rolu sprievodcu, sprevádzaj žiaka štandardom digitálnej gramotnosti. Spoločne povedzme stop hoaxom, ktoré sa šíria aj prostredníctvom sietí, avšak nerobme to len intuitívne. Mladí ľudia, naši žiaci, často kladú otázku prečo. Hľadajme odpovede v digitálnom svete spoločne, systémovo a komplexne.

Taká je aj naša Výzva 4.0- založená na spolupráci, s jasným systémom v úrovniach digitálneho a informačného štandardu a je komplexne pripravená...pre Vás.

/domain/zsrabcice/files/informacCC8CnaCC81_-gramotnost_metodika-niqes.pdf

Obr.1 Rozvoj digitálnej a informačnej gramotnosti

 

Obr. 2 Práca s rôznymi zdrojmi informácií

 

 

 

SPOLU MÚDREJŠÍ

Spolu múdrejší v predmetoch: Slovenský jazyk a literatúra

                                                 Anglický jazyk

                                                  Matematika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBINÁR - výzva 4.0 

Nech sa páči, pozrite si náš WEBINÁR

https://youtu.be/BVNbJMwmub4

 

 

 

Povedali naši žiaci.... vypočujte si

https://www.youtube.com/watch?v=cH33grX8nFc

Realizátor: ZŠ s MŠ Rabčice 194

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad vlády SR - podprogram Podpora rozvoja športu

 

Turistikou k rozvoju zdravotnej gramotnosti žiakov

 

Dotácia: 4000,-€

 

 

 

Monitorovanie a publicita projektu: V základnej škole úspešnejší

Kód projektu: 312011H129

Hlávny cieľ projektu: zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Hlavná aktivita projektu: sociálny pedagóg.

Správa:

/domain/zsrabcice/files/publicita-v-zaCC81kladnej-sCC8Ckole-uCC81spesCC8CnejsCC8CiCC81.doc

 

Obr. Zisťovanie predpokladov k ďalšiemu štúdiu a k voľbe povolania.

 

 

 

 

 

 

Monitorovanie a publicita projektu: Efektívne inkluzívne vzdelávanie

Kód projektu: 312011M124

Hlávny cieľ projektu: zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Správa:

/domain/zsrabcice/files/publicita-efektivne-inkluzivne.doc

 

 

 

 

Monitorovanie a publicita projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební.

Správa:

/domain/zsrabcice/files/dok1.docx

Fotografie moderných odborných učební:

Obr 1,2. Moderné vybavenie učebne prírodovedných predmetov (fyzika)

 

Obr.3 odborná učebňa IKT

Obr.4 Odborná jazyková učebňa

 

 

Realizujeme projekt: Gramotností pre život

 

kód projektu: 312011T319

Povinná publicita projektu:

 

/domain/zsrabcice/files/publicita_zsCC8C_rabcCC8Cice.doc

 

/domain/zsrabcice/files/zmluva-_312011t319_compressed.pdf

 

 

Technika hrou od základných škôl

ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia:

Technika hrou od základných škôl.

Podstata projektu:

- podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy, 

- komplexná podpora pre školy - akreditované vzdelávanie, metodický materiál, sada pomôcok.

Tematické zameranie projektu: magnetizmus, elektrina, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy.

Koncepcia vzdelávania prostredníctvom metodických materiálov pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. zisťovanie pôvodných predstáv o vybranom jave,

2. identifikácia výskumnej otázky,

3. tvorba predpokladov, 

4. overovanie predpokladov, 

5. zhodnotenie výskumnej otázky.

Prostredníctvom projektu Technika hrou od základných škôl sme uskutočnili dynamickú diagnostiku kognitívnych funkcií  žiakov a všímali sme si deficitné kognitívne funkcie v troch  fázach: na vstupe, v procese elaborácie a na výstupe. Cielenými aktivitami uvedenými v metodickom materiály sme  rozvíjali verbálne schopností žiakov (presné a výstižne označovanie a pomenovanie javov), zvyšovali presnosť pri zbere údajov a podporovali pozorné vnímanie. 

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za možnosť prinášať inovácie bližšie k našim žiakom

 

 

 

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební


Základná škola s materskou školou Rabčice 194 prejde rekonštrukciou a získa nové učebne IKT, fyziky a jazykovú učebňu.

Názov projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební

OP: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:2 – ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň rozvoja kľúčových kompetencii žiakov Základnej školy s materskou školou Rabčice.
Žiaci prostredníctvom technického vybavenia IKT učebne  a technického vybavenia učebne fyziky  a prostredníctvom vybudovania jazykovej učebne budú môcť pracovať na úlohách, ktoré sú prepojené s praktickými požiadavkami súčasnej spoločnosti na technické vzdelávanie.

Vybavením IKT učebne získajú  vynikajúce podmienky k rozvoju kľúčových kompetencií, ako sú napríklad: kritické myslenie, práca s rôznymi zdrojmi informácií, adaptabilita, flexibilita, naučia sa riešiť problémy reálneho sveta. 

Vybavením učebne fyziky,  získajú žiaci možnosť stať sa bádateľmi. K poznatkom dospejú vlastnou činnosťou, získavaním skúsenosti o reálnom priebehu prírodných javov, zvýši sa motivácia žiakov k prírodovednému vzdelávaniu.

Kvalitným vybavením jazykovej učebne  získajú žiaci príležitosť k inovatívnej edukácii, ktorá ich povedie cestou vzájomnej znášanlivosti, porozumenia a prijatia každého, ako platného člena spoločnosti. 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti bude podporený vybudovaním jazykovej učebne, ktorá poskytne cenné zdroje informácii pre všetkých žiakov ZŠ.

Projektové aktivity: vybavenie učebne IKT technikou, vybavenie učebne fyziky technikou a vybudovanie jazykovej učebne.
Ďalšou aktivitou sú stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa, ako napr. elektroinštalácie, vodoinštalácie, rozvody pre zapojenie jednotlivých technických zariadení.

 

Nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu: 78635,30 eur.
 

 

 

 

Realizujeme: Zdravotná gramotnosť žiaka

Projekt: „Rozvoj zdravotnej gramotnosti žiaka ZŠ“, prináša ucelený systematický plán zostavený s dôrazom na nesúťažne športovanie a pre radosť zo samostatného pohybu.
Projektovými aktivitami  rozvíjame zdravotnú gramotnosť žiaka na 3 úrovniach:
Funkčná – rozvoj tradičnej zdravovedy,
Interaktívna – zvyšovanie vnútornej motivácie k pravidelnému pohybu,
Kritická – rozvoj schopnosti kriticky komunikovať o zdraví a aktívne sa spolupodieľať pri tvorbe zdravého sociálneho prostredia.
Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili projektových aktivít, získali nové prenosné zručnosti, ktoré budú aplikovať vo svojom živote. 

Najbližšie stretnutie so zdravotnou gramotnosťou sa uskutoční 15.11.2018 o 10:00 hod.

Viac informácii poskytne riaditeľka školy PaedDr. Viera Baláková.

 

Projekt je spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 

 

Metodický podklad k zrealizovanej aktivite (skrátené)

Zdravé cvičenie pre všetkých

Metodický list k realizácii edukačnej aktivity


Cieľ edukačnej aktivity:
Žiaci sa naučia niekoľko nenáročných cvikov, ktoré im pomôžu posilniť svalstvo a zlepšiť koordináciu pohybov.


Pomôcky:
Rehabilitačné pomôcky – lopty.
Žinenky, fitnes podlahovina.

Úvod:
(časová dotácia 5 minút)

Úvod pozostáva z nastúpenia žiakov a z  krátkej hry: molekuly.
Hra: „Molekuly“

Deti sa pohybujú po fitnes podlahovine. Učiteľ povie číslo od 2-4. Deti sa čo najrýchlejšie zoskupia do skupín, vytvoria „molekulu“, chytia sa za ruky.
Počet detí v každej molekule je určený číslom, ktoré zadal učiteľ.
Ak sa nepodarí dieťaťu vytvoriť molekulu, ukáže ostatným ľubovoľný cvik, ktorý si potom spoločne zopakujú.


Hlavná časť
(časová dotácia 35 minút)

prípravná časť:
Deti sa posadia na loptu s vyrovnaným chrbtom. Môžu si predstavovať, že majú na hrudníku svietiace lampičky a na hlave čelovku, ktorá svieti dopredu. Ruky nechajú voľne visieť, celé telo majú uvoľnené.

Deti simulujú v sede na lopte chôdzu, postupne pridávajú aj pohyb rúk.

kondičná časť
Deti si ľahnú bruchom na loptu. Predstavujú „zimný spánok medveďov“.

Deti si kľaknú k lopte a oblapia ju rukami. Predstavujú si, že lopta je pomaranč a snažia sa získať z neho šťavu.

Deti sa posadia na loptu a nohami kráčajú dopredu. Rukami mávajú ako motýle.

 

Cvičenie vo dvojici

Deti si k sebe sadnú tak, aby sa opierali chrbtom. Chytia sa za ruky a napodobňujú let motýľa, rukami pohybujú hore a dole. Pri pohybe hore sa nadýchnu a pri pohybe rukami nadol si vydýchnu.

Deti si vo dvojici sadnú oproti sebe na zem. Medzi nimi je lopta. Snažia sa jeden druhého pretlačiť prostredníctvom tlačenia lopty nohami.


Záver
(5 minút)

Deti si na záver vyskúšajú cvik určený k posilneniu svalov na chodidlách. Posadia sa na loptu. Výlučne s  použitím nôh sa snažia zobliecť si ponožky bez pomoci rúk.

Edukačnú aktivitu ukončíme nástupom a vyhodnotením jednotlivých cvikov.

 


 

 

 

 

 

 

 

Živá kultúra

S cieľom podporiť regionálne tradície a goralský folklór sa dňa 17.10.2018 uskutočnilo v priestoroch ZŠ s MŠ Rabčice a v Pamätnej izbe Rabčického folklóru,
edukačné pásmo: Goralská kultúra - dedičstvo predkov.
Na podujatí vystúpili folklórne súbory: Kašunka, Rabčičanka a Bystrina. Súčasťou edukačného pásma bola aj výstava goralských krojov, ktorá je prístupná širokej verejnosti.
Počas workshopu sa zážitkovou formou vzdelávania žiaci dozvedeli, aké sú rozdiely medzi sviatočným krojom a krojom určeným na bežné nosenie. Nové poznatky zúročili pri vypĺňaní metodických materiálov, ktoré boli pripravené, ako súčasť edukačného pásma.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

PaedDr. Viera Baláková, r.š.

 

Jakub Tropek - ĽH Bystrina

 

originálny pruclík

 

pracovný list

 

 

 

 

 

 

Živá kultúra – Odkaz goralskej kultúry pre mladých


Pozvánka – 17. 10.2018, 10:30 hod, PAMATNÁ IZBA RABČICKÉHO FOLKLÓRU

Základná škola s materskou školou Vás pozýva na odborné podujatie tematicky zamerané na zachovanie a podporu regionálnych tradícií.
Východiskom pre zostavovanie programu podujatia  je „Odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru“, stanovené Generálnou konferenciou UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

Program: Edukačné pásmo Goralská kultúra – dedičstvo predkov.
Vystúpenia FS: Kašunka, Rabčičanka, Bystrina.
Výstava krojov

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte riaditeľku školy.