Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

Zápisný lístok a obedy zdarma od septembra 2023

 

Milí rodičia,

 

Kto má záujem o obedy zdarma od septembra 2023 nech vypíše zápisný lístok, ktorý nájdete nižšie, a doručí ho do 30.06.2023 do školskej jedálne. O dotáciu na obedy pre dieťa od septembra je potrebné požiadať opätovne.

 

Zápisný lístok stravníka

 

Vedúca ŠJ: J. Slovíková

 

 

Školská jedáleň informuje:

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:
- 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
- 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
- 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.
V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:
- za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
- dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania:Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Rabčice 194 a to najneskôr v termíne do 26.04.2023 V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov .Doniesť aj vyplnený zápisný lístok do ŠJ a prísť si zakúpiť čip.Cena čipu je 6,00€.
V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.


Deti, ktoré už na obedy chodia nemusia vyplňovať návratku ručne stačí ak si cez aplikáciu www.strava.cz, a svoje prihlasovacie údaje nájdu kolonku žiadosť o dotáciu, ktorú vyplnia a odošlú.

/domain/zsrabcice/files/novyCC81_zaCC81pisnyCC81-liCC81stok-stravniCC81ka-2022-28329.doc 

/domain/zsrabcice/files/naCC81vratka--rodicCC8C-28129.docx

 

Vedúca ŠJ: J. Slovíková

 

 

 

OZNÁMENIE

Dodatok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce RABČICE
č. 1/2021
 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice 

/domain/zsrabcice/files/dodatok-cCC8C-1-k-vzn-cCC8C.-1-2021.pdf

 

Poplatky za stravu  r.2023

 

 

Ved. šk. jedálne: J. Slovíková

 

 

MOMENTKY Z LETNEJ ŠKOLY 2022

V pondelok pokračujeme....

Tešíme sa na Vás

 

 

 

 

 

Oznam pre deti a rodičov, ktorí sa prihlásili na 

Letnú školu 2022

Milé deti a rodičia, v pondelok 15.8.2022 o 8:00 hod Vás čakáme v budove Základnej školy.

Obed budete mať zabezpečený.

Tešíme sa na Vás

Vaši lektori 

Pre ďalšie informácie kontaktujte p. riaditeľku 0911 924 345.

 

Poplatky za stravu na rok 2022

/domain/zsrabcice/files/4.-januara-2022/poplatky-za-stravu-na-rok-2022.docx

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rabčice č. 2/2021

/domain/zsrabcice/files/4.-januara-2022/vseobecne-zavaezne-nariadenie-obce-rabcice-c.-22021.pdf

 

uverejnené dňa 4.01.2022, Jana Slovíková, vedúca ŠJ

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice