Pedagogický princíp školy - „Byť školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu“

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2


Dĺžka štúdia: deväť rokov


Vyučovací jazyk: slovenský


Študijná forma – denná


Druh školy: štátna


Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Názov školy: Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Adresa: Rabčice 194, 029 45


IČO 37812076


Riaditeľ školy: PaedDr. Viera Baláková


Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Renáta Hadárová

 

 

 


Zriaďovateľ: Obec Rabčice


Názov: Obec Rabčice


Adresa: Rabčice 196


Kontakty: Jozef Slovík, starosta obce

 

 

 

Školský vzdelávací program + učebné obsnovy , koncepčný zámer rozvoja školy , plán práce na školský rok 2013/2014  sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy. 

 

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.

 

Kolektívna zmluva 2021

/domain/zsrabcice/files/kz-2021.doc

 

Kolektívna zmluva Základnej školy s materskou školou Rabčice

Dodatok

 

 

Školský poriadok

 

Záväzná prihláška letná škola anglického jazyka