Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie obce RABČICE č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.


Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice

 


§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

2) Pre účely tohto nariadenia sú školami Základná škola s materskou školou Rabčice, ktorej
súčasťou je školská jedáleň pri ZŠ s materskou školou Rabčice.

 

§ 2
Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole – ZŠ s materskou školou Rabčice prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v období 1. 9.2008 – 31. 08 2009 sumou 100,- Sk (3,32 €).

1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

2) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.

 

§ 3
Školská jedáleň

1) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 30,-Sk (1 €), z toho desiata 7,- Sk (0,23 €), obed 17,- Sk (0,56 €), olovrant 6,- Sk (0,19 €) – prvé finančné pásmo na nákup potravín.

3) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka I. stupňa základnej školy
33,- Sk (1,09 €), z toho desiata 8,- Sk (0,26 €), obed 25,- Sk (0,82 €) – prvé finančné
pásmo nákladov na nákup potravín
a pre žiaka II. stupňa základnej školy 35,- Sk (1,16 €), z toho desiata 8,- Sk (0,26 € ),
obed 27,- Sk (0,89 €) – prvé finančné pásmo nákladov na nákup potravín.

4) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),
v školskej jedálni ZŠ s materskou školou Rabčice sa skladá z príspevku na nákup potravín
na jeden obed podľa prvého finančného pásma na nákup potravín pre stravníkov od
15-18/19 rokov 30,- Sk (1 €) a režijných nákladov na výrobu jedál 35,- Sk ( 1,16 €)

5) Poplatky podľa ods. 2) a 3) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou platbou na účet
vedený v DEXIA banka Slovensko, a.s. pobočka Námestovo č. účtu 4040975003/5600.

 


§ 6
Záverečné ustanovenia

1) Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom nariadení bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce RABČICE dňa 12. septembra 2008 uznesením č. 6/2008 A/Schvaľuje bod č. 3 a nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

 

                                                                                  Jozef S l o v í k
                                                                                    starosta obce


VZN vyvesené dňa: 12.09.2008
VZN zvesené dňa: 29.09.2008
 

 

 

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2008 Všeobecne záväzné nariadenie obce RABČICE č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.


Mení a dopĺňa sa:
§ 2
Materská škola

2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole – ZŠ s materskou školou Rabčice prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v období 1. 9. – 31. 08. sumou 3,40 €.

§ 3
Školská jedáleň

2. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 1,13 €
z toho desiata 0,27 €, obed 0,63 €, olovrant 0,23 €
– tretie finančné pásmo na nákup potravín

3. Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka
I. stupňa základnej školy je 1,26 €
z toho desiata 0,30 €, obed 0,96 €
– tretie finančné pásmo na nákup potravín
a pre žiaka II. stupňa základnej školy 1,33 €,
z toho desiata 0,30 €, obed 1,03 € (27,11 Sk)
- tretie finančné pásmo nákladov na nákup potravín.

4. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),
v školskej jedálni ZŠ s materskou školou Rabčice sa skladá z príspevku na nákup potravín
na jeden obed podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín pre stravníkov od 15-
18/19 rokov 1,13 € a režijných nákladov na výrobu jedál 1,38 €.

Tieto príspevky na nákup potravín na jedno jedlo podľa tretieho finančného pásma boli schválené na zasadnutí OZ dňa 17.6.2011, uznesením č. 3/2011 pod B/Schvaľuje bod č.3. s účinnosťou od 01.09.2011.

                                                                                        Jozef S l o v í k
                                                                                          starosta obce


VZN vyvesené na pripomienkové konanie na obecnej tabuli dňa: 19.05.2011
VZN vyvesené dňa po schválení OZ : 21.06.2011
VZN zvesené dňa: 06.07.2011

 

 

 

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 Všeobecne záväzné nariadenie obce RABČICE č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.

Mení a dopĺňa sa : § 3
Školská jedáleň

2. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 1,12 €
z toho desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22 € – druhé finančné pásmo na nákup potravín

3. Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka I. stupňa základnej školy je 1,25 €
z toho desiata 0,30 €, obed 0,95 € – druhé finančné pásmo na nákup potravín
a pre žiaka II. stupňa základnej školy 1,31 €, z toho desiata 0,30 €, obed 1,01 €
- druhé finančné pásmo nákladov na nákup potravín.

4. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),
v školskej jedálni ZŠ s materskou školou Rabčice sa skladá z príspevku na nákup potravín
na jeden obed podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín pre stravníkov od 15-
18/19 rokov 1,12 € a režijných nákladov na výrobu jedál 1,38 €.

Tieto príspevky na nákup potravín na jedno jedlo podľa druhého finančného pásma boli schválené na zasadnutí OZ dňa 26.08.2011, uznesením č. 5/2011 pod B/Schvaľuje bod č.3 s účinnosťou od 1.10. 2011.                                                                                             Jozef S l o v í k
                                                                                               starosta obce

 

 

VZN vyvesené na pripomienkové konanie na obecnej tabuli dňa: 04.08.2011
VZN vyvesené dňa po schválení OZ : 30.08.2011
VZN zvesené dňa: 14.9.2011

 

Teraz platné!!!

Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2008 Všeobecne záväzné nariadenie obce RABČICE č. 1/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.

 

Mení a dopĺňa sa:

§ 3
Školská jedáleň

2. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 1,19 €
z toho desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 €
– tretie finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo v zmysle Z 390/2011 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa Z č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

3. Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka
I. stupňa základnej školy je 1,01 € z toho obed 1,01 €
– tretie finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo v zmysle Z 390/2011 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa Z č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
II. stupňa základnej školy je 1,09 € z toho obed 1,09 €
– tretie finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo v zmysle Z 390/2011 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa Z č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

4. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),
v školskej jedálni ZŠ s materskou školou Rabčice sa skladá z príspevku na nákup potravín
na jeden obed podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín pre stravníkov od 15-
18/19 rokov 1,19 € a režijných nákladov na výrobu jedál 1,38 €

 

Tieto príspevky na nákup potravín na jedno jedlo podľa tretieho finančného pásma boli schválené na zasadnutí OZ dňa 29.06.2018, uznesením č. 3/2018 pod B/Schvaľuje bod č. 3 a nadobúda účinnosť od 01.09.2018.


                                                                                                                               Jozef S l o v í k
                                                                                                                                starosta obce

 

VZN vyvesené na pripomienkové konanie na obecnej tabuli dňa: 14.06.2018
VZN vyvesené po schválení na OZ dňa: 06.07.2018
VZN zvesené dňa: 22.07.2018
VZN nadobúda účinnosť 01.09.2018.