Školský rok 2016/2017 sme začali výučbou anglického jazyka v novej jazykovej učebni, nachádzajúcej sa na prízemí ZŠ.

Prostredníctvom tejto efektívnej miestnosti si žiaci uľahčujú počúvanie a komunikáciu v cudzom jazyku medzi sebou, ale aj komunikáciu s vyučujúcim. Používanie slúchadiel a mikrofónov umožňuje v pokoji pracovať, žiaci nie sú rušení okolím. Pomocou ovládacieho panelu učiteľ vstupuje priamo do dialógu bez toho, aby o tom žiaci vedeli, že ich učiteľ počúva. Odbúrava to trému a strach z hovoreného slova. Učiteľ tým môže objektívnejšie posúdiť úroveň jazykového prejavu žiaka. Výhodou zariadenia je možnosť využívať interaktívnu tabuľu, CD, ale aj internet.

Práca v jazykovej učebni je na vysokej úrovni a zodpovedá súčasnému vzdelávaciemu trendu. Žiaci sa tu cítia príjemne, pretože tento spôsob výučby vplýva na nich pozitívne.

Za zriadenie jazykového laboratória by sme sa v prvom rade chceli poďakovať neinvestičnému fondu Sami sebe, ktorý finančne podporuje firma Support Q, ako aj zriaďovateľovi obce – p. starostovi a poslancom obce Rabčice.