Koncepcia materskej školy

Koncepčný zámer rozvoja materskej školy Rabčice 189,

 


Koncepčný zámer rozvoja materskej školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva. Je to Národný program výchovy a vzdelávania v SR Milénium, zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Tieto dokumenty sú zamerané na rozvoj a zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj na zmeny v ekonomickom zabezpečení škôl a v ďalšom vzdelávaní a kariérnom postupe pedagogických zamestnancov.

 

1. Vízia materskej školy


• Predpokladané zmeny dosiahnuté realizáciou koncepcie sú, že materská škola v povedomí širokej verejnosti bude školou, ktorá: klíma a prostredie materskej školy bude smerovať k tomu, aby deti radi chodili do materskej školy, s dôverou a bez strachu, kde budú môcť prežívať radostné a spokojné detstvo,
• naďalej podporovať, prebúdzať a maximálne rozvíjať tvorivý potencionál detí,
• viesť deti k vzájomnej úcte, dôvere, uznaniu, znášanlivosti, otvorenosti komunikácií, k empatií a vzájomnej spolupráci,
• v materskej škole ponúknuť kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a veku dieťaťa, ktorá bude viesť k získavaniu potrebných kompetencií a ich spôsob aj obsah bude odrážať očakávanie detí a ich rodičov,
• naďalej vytvárať priestor, aby materská škola hľadala možnosti zapájania rodičov do diania školy,
• zdokonaliť a neustále aktualizovať informácie prostredníctvom webovej stránky materskej školy, skvalitniť komunikáciu učiteľ – rodič,
• motivovať učiteľky k potrebe naďalej sa vzdelávať v oblastiach, ktoré vnesú nové možnosti a inovatívne postupy do výchovy a vzdelávania detí v materskej škole,
• rozvíjať osobnosť učiteliek, ich tvorivosť, koncepčnosť, osobnú zodpovednosť a schopnosť rešpektovať dieťa a jeho individualitu,

 

1.1.Koncepčný zámer: spokojné, zdravé, vnímavé, odvážne, kreatívne a samostatné dieťa.


Predprimárnym vzdelávaním dosiahnuť optimálnu perceptuálno - motorickú, kognitívnu a sociálno - emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny kolektívu. Dôraz klásť na zážitkové a integrované učenie, na kooperatívne činnosti, na učenie sa zo života a pre život. Rozvíjať enviromentálne aktivity a regionálnu kultúru detí, poznávanie ľudových zvykov a tradícií.

2. Analýza súčasného stavu materskej školy

Materská škola je trojtriedna pavilónového typu. Súčasťou budovy je aj školská jedáleň pre všetky deti materskej aj základnej školy a základná škola 1-4 ročník.
Technický stav materskej školy je vyhovujúci po celkovej rekonštrukcii interiéru a exteriéru (podlahy, okná, nábytku, stoličky, sociálne zariadenie, fasády a preliezačky do záhrady.
SWOT ANALÝZA MATERSKEJ ŠKOLY


SILNÉ stránky MŠ SLABÉ stránky MŠ


– 100% kvalifikovanosť zamestnancov
– kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov
- výchovno-vzdelávací proces zameraný na
spoluprácu so zákonnými zástupcami
- pozitívne výsledky výchovno-vzdelávacej
práce školy v oblasti perceptuálno –
motorického, kognitívneho rozvoja
a v sociálno-emocionálnej oblasti
– pozitíva v príprave detí do 1. ročníka

– výsledky dosahované v rámci školských
a mimoškolských aktivít, ktoré sú prezentované v MŠ aj na verejnosti
- prevádzka aj v čase prázdnin podľa záujmu rodičov,
– starostlivosť o nadané deti a deti s poruchami reči,
- výborná spolupráca s logopedičkou, ZŠ, rodičmi,
- dostatočný priestor na individuálnu
a skupinovú prácu s deťmi
- pokojné externé prostredie – revitalizovaný školský dvor,
– prístup k internetu pre zamestnancov,
- aktualizovaná web -stránka
– nepostačujúca spolupráca z Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a logopedičkou
– dokončiť výmenu nábytku v triede a šatňovými zostavami
-oprava svietidiel v chodbách
– nedostatok finančných prostriedkov na učebné pomôcky,
- potrebná rekonštrukcia školského areálu
– nedostačný potenciál digitálnych technológii , IKT PC, interaktívna tabuľa, tlačiareň

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIE
reagovanie na výzvy MŠVVaŠ , iných
organizácii - vypracovanie projektov
– získanie fin. prostriedkov,
– výmena pedagogických skúseností
– umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov
– organizovať workshopy MŠ – nedostatočné finančné ohodnotenie
pedagógov, nedostačujúca motivácia
– zvyšovanie výdavkov na prevádzku a energie, legislatívne zmeny
- nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,
– demografický pokles populácie

 

 

3. Určenie cieľov a priorít


Priorita: Viesť školu efektívnym spôsobom.
3.1. Strategické ciele
1) Predprimárne vzdelávanie smerovať k dosiahnutiu optimálnej perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno - emocionálnej úrovne detí ako základ pripravenosti na primárne vzdelávanie a život v spoločnosti.
2) Realizovať humanizáciu a demokratizáciu edukácie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa. Akceptovať jedinečnosť dieťaťa, diagnostikovať jeho silné stránky - využívať ich na napredovanie dieťaťa, pomôcť dieťaťu začleniť sa do skupiny.
3) Pripraviť deti na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi a etnickými skupinami a cirkvami.
4) Realizovať výchovu k zdravému životnému štýlu.
5) Otvorením školy rodičom akceptovať a nadväzovať na rodinnú výchovu.
6) Zabezpečovať kvalitné personálne, priestorové a materiálne podmienky pre deti.

3.2. Dlhodobé ciele
1) V edukácii pracovať podľa ŠVP ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu „´DATELINKA“, revidovať, aktualizovať jeho obsah v záujme detí.
2) Zachovávať tradície školy.
3) Rešpektovať vzájomné integrované prepájanie jednotlivých výkonových štandardov a vzdelávacích oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa.
4) Vytvoriť podmienky pre zdravý fyzický, psychický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí, rešpektovať princípy humanizmu a demokracie.
5) Pripraviť deti na primárne vzdelávanie, pozornosť venovať deťom s OPŠD.
6) V edukačnom procese venovať individuálnu pozornosť deťom so ŠVVP.
7) Skvalitňovať personálne obsadenie.
8) Modernizovať a dopĺňať materiálne vybavenie školy. Finančné prostriedky zabezpečiť zapájaním sa do projektov a prostredníctvom Občianskych združení.
9) Akceptovať odporúčané pokyny MŠ SR v zmysle POP MŠ SR na príslušné školské roky.


4. Ciele koncepcie rozvoja materskej školy

Ciele v oblasti edukácie:
1) Pokračovať v tradičnej profilácii školy, postupne vyprofilovať každé pracovisko materskej školy.
2) Edukačný proces orientovať na podnecovanie rannej gramotnosti, rozvoj jemnej motoriky, komunikačných a jazykových spôsobilostí.
3) Rozvíjať schopnosť hodnotenia a sebahodnotenia detí v zmysluplných hrách a aktivitách.
4) Zvýšenú pozornosť venovať príprave detí na zápis do 1. ročníka ZŠ.
5) Uplatňovať inovačné formy a metódy.
6) Včasnou a kvalitnou diagnostikou detí vytvoriť podmienky na rozvoj individuality dieťaťa.
7) Využívať výchovno-vzdelávacie projekty a edukačné programy.
8) Venovať pozornosť predčitateľskej gramotnosti
9) Skvalitňovať učebné prostredie.
10) V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa zabezpečiť aktívnu formu ochrany detí pred sociálno- patologickými javmi, formami zneužívania a šikanovania.
11) Edukačnú činnosť obohacovať o aktivity zamerané na nadobudnutie informačných kompetencií detí.
12) Environmentálnu výchovu integrovať do každodennej výchovno-vzdelávacej činnosti.
13) Využívať inovačné edukačné stratégie , ktoré prepájajú učenie so životom detí.


Ciele v oblasti spolupráce:
1) Spolupracovať s detským logopédom a CPPP – odporúčať rodičom možnosť spolupráce s týmito inštitúciami.
2) Zúčastňovať sa na kultúrno – spoločenskom živote obce.
1) Organizovať podujatia, aktivity, tvorivé dielne s rodičmi a ZŠ.
2) Primeranou formou a na primeranej odbornej úrovni poskytovať rodičom ucelené informácie o dieťati.

Ciele v oblasti profesionálneho rozvoja pedagógov:


1. Kreatívny prístup učiteliek k edukačnej práci, založený na uplatňovaní vedomostí zo vzdelávania a zvyšovania odbornosti štátom garantovanými odbornými inštitúciami
2. Prezentácia výsledkov práce s deťmi na verejnosti.
3. Podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov a vytvárať podmienky pre ich kontinuálne vzdelávanie v záujme rozvoja ich odborných kompetencií.
4. Podporovať zvyšovanie odbornosti a sebavzdelávanie učiteľov.
5. Zvyšovať právne vedomie zamestnancov

 

Ciele v oblasti materiálno-technického rozvoja


1. Vytvárať podnetné prostredie inšpirujúce deti k aktívnosti, tvorivosti, originalite.
a) Pokračovať v revitalizáciách školských dvorov.
b) Modernizovať, dopĺňať didaktické a učebné pomôcky.
c) Dopĺňať náradie a náčinie na pohybové a relaxačné aktivity detí dnu i vonku.
d) Modernizovať a dopĺňať detskú a pedagogickú knižnicu.
e) Skvalitniť vybavenie IKT - počítače, IT, digitálne hračky.
2. Kvalitné, hygienické , bezpečné a estetické pracovné prostredie:
a) Dokončiť výmenu osvetľovacieho zariadenia.
b) Pokračovať v zariaďovaní triedy funkčným nábytkom, šatňové zostavy.
c) Zabezpečiť opravu zariadenia/šmýkačky, hojdačky/ na školskom dvore.
d) Skvalitňovať vybavenie MŠ učebnými pomôckami.
e) Kontrola a doplnenie stavu lekárničiek 2 krát
f) Likvidácia a vyradenie opotrebovaných hračiek

 

5. Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy


Skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, občianskymi združeniami a organizáciami v oblasti získavania finančných prostriedkov na realizáciu projektov pre deti materskej školy.
• Predstavovať verejnosti aktivity materskej školy a zvýšiť informovanosť rodičov o aktivitách MŠ
• Získavať dôveru rodičov v individuálnom poradenstve a cez spoločné aktivity s rodinou

 

Záver

Našim poslaním je zmeniť tradičnú školu na modernú a tomu je prispôsobené plánovanie edukačného procesu s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. Snažíme sa uľahčiť novým deťom plynulú adaptáciu na nové prostredie MŠ, postupne pripraviť deti na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, rozvíjať potenciál detí s nadaním.
Po zrealizovaní jednotlivých krokov bude potrebné zrealizovať spätnú väzbu, testovanie, overovanie v praxi a na základe získaných výstupov korigovať a opraviť zrealizované kroky tak, aby bola zabezpečená plynulosť výchovno – vzdelávacieho procesu a udržateľný rozvoj školy.
Práca s deťmi je neustále vyvíjajúci sa proces, ktorý prináša každodenne nové poznatky, skúsenosti a výzvy, na ktoré je potrebné adekvátne reagovať v záujme rozvoja osobnosti dieťaťa.

Rabčice dňa 4.9.2017
Vypracovala: Elena Vajdečková zást. RŠ pre MŠ