Prihlasovanie detí do materskej školy 

 

Vážení rodičia,
V prípade záujmu prihlásiť dieťa do materskej školy je možné tak urobiť, a to vypísaním prihlášky, ktorá je umiestnená pod týmto oznamom.

Ak už Vaše dieťa navštevuje materskú školu - neposielajte prihlášku.
Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie (predškolská výchova) povinné.

Do materskej školy prijímame detí od 3 rokov.


Poprosíme Vás, vypíšte prihlášku a dajte ju potvrdiť detskému lekárovi Vášho dieťaťa. K prihláške priložte rodný list dieťaťa a odovzdajte p. učiteľkám v materskej škole do 31.mája 2022.
Prihlášku v tlačenej podobe Vám poskytneme aj v materskej škole Rabčice.

 

K stiahnutiu:  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

 /domain/zsrabcice/files/zCC8CiadostCC8CmsCC8C.pdf

 

                          Oznam o  prijímaní deti do materskej školy

 Základná škola s materskou školou Rabčice Vám oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy Rabčice na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 

15.apríla 2022 do 31.mája 2022


Miesto podania žiadosti: Materská škola Rabčice 189.

Rodič môže žiadosť podať: osobne, poštou na adresu MŠ alebo e-mailom-odoslaním naskenovaného tlačiva /zssmsrabcice@orava.sk/.

Žiadosť si rodič prevezme v materskej škole alebo na webovej stránke školy.

 
Na predprimárne vzdelávanie sa:
- prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2022. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu.
- prednostne prijímajú deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v šk. r. 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží k žiadosti aj písomný súhlas výchovného poradenstva a prevencie.

- deti, ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Rabčice,
- deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, samostatne sa naje lyžicou, napije s pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa),
- ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity podľa veku:
• deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
• deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
• deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušnej pedagogicko-psychologickej poradne a všeobecného lekára pre deti.


Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom oznámené do 15. júna.

Spôsob informovania: osobné prevzatie rozhodnutia, alebo bude doručené poštou.


V Rabčiciach dňa : 15.02.2022
PeadDr. Baláková Viera, r.š.
 

 

 

 

 

Pokračovanie programu Kozmo a jeho dobrodružstvá v MŠ

pokračovanie na stiahnutie