Základná škola s materskou školou Rabčice 194


O Z N A M U J E

 

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ Rabčice 194 na školský rok 2018/2019 sa uskutoční

dňa 10.04. 2018 t.j. v utorok od 12.00 hod do 15.30 hod v priestoroch ZŠ / blok C /.

Zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a protokol o zápise dieťaťa.


Prostredníctvom našej školy si môžete zakúpiť zošity do prvého ročníka v hodnote 15 eur.

 

 

 

            Oznam o prijímaní detí

                              do materskej školy

 

 

Základná škola s materskou  školou  Rabčice Vám týmto oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie do materskej školy Rabčice na školský rok 2018/2019 sa uskutoční:

 

Termín:    od 15.2.2018  do  30.04.2018

v materskej škole Rabčice.

 

Deti sa prijímajú na základe žiadosti a formulár  si rodič prevezme  v materskej škole. Spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  odovzdá žiadosť  v materskej škole spolu s prefoteným zdravotným preukazom dieťaťa.

 

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušnej pedagogicko-psychologickej poradne.

 

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

·         Prijímajú sa prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013

·         Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

·         Deti  vo veku  od troch rokov.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené alebo si ich  prevezmú  osobne.

v Rabčiciach dňa: 15. 2. 2018 

 

 

na stiahnutie: žiadosť o prijímaní do MŠ