Oznam o prijímaní detí do materskej školy

 

Základna škola s materskou školou Rabčice Vám oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimájne vzdelávanie do materskej školy Rabčice na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne

od 30.apríla 2019 do 31. mája 2019

 

Deti sa prijímajú na zákade žiadosti, ktorú si rodič prevezme v materskej škole alebo si ju stiahne zo stránky školy. Spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára ktorého súčasť je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť odovzdá osobne alebo písomne do materskej školy.

Podmienky prijímani detí do MŠ na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • dieťa, ktoré dovršilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinneju školskej dochádzky
  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
  • dieťa so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami

 

     

na stiahnutie: žiadosť o prijímaní do MŠ