Vážení rodičia,


našej škole bol dňa 23. 4.2021 oznámený pozitívny test dieťaťa MŠ v triede č. 3 – Včielky. V prípade potvrdeného ochorenia dieťaťa – COVID-19 sa odporúča prerušiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede daného dieťaťa.
Činnosť tejto triedy bude prerušená od 23. 4. 2021 – do 6. 5. 2021 vrátane.


Vedenie ZŠ
 

Oznam o prijímaní deti do materskej školy

 

Základná škola s materskou školou Rabčice Vám týmto oznamuje, že podávanie žiadostí na
prijatie dieťaťa do materskej školy Rabčice na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:
Termín: od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021
Miesto podania: Materská škola Rabčice 189
Deti sa prijímajú na základe žiadostí, ktorú si rodič prevezme v materskej škole
alebo na webovej stránke. Spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára odovzdá žiadosť v materskej škole spolu s prefoteným
zdravotným preukazom dieťaťa.

 

Podmienky prijímania dieťaťa do materskej školy:


 prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 deti spravidla vo veku od troch rokov.


Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušnej pedagogicko-psychologickej poradne.


Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené a prevezmú si ho osobne.
V Rabčiciach dňa : 15.02.2021

.............................................................
PeadDr. Baláková Viera – riad. ZŠ s MŠ

 

tlačivo na stiahnutie

 

 

Pokračovanie programu Kozmo a jeho dobrodružstvá v MŠ

pokračovanie na stiahnutie