ZŠ s MŠ Rabčice je partnerskou školou v projekte:

IT akadémia pre 21.storočie.

Benefity pre žiakov

• Zmena postojov – „Chcem študovať IT“

• Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti

• Osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…

• Rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských spôsobilostí

Benefity pre učiteľov

• Rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT

• Získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky

• Zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných zručností

• Spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Novinky z IT Akadémie


/domain/zsrabcice/files/it-akademia/it-akademia.docx