Školská družina ako stredisko rozvoja pedagogiky voľného času

matej-

Školská družina slúži k výchove, k zážitkovému vzdelávaniu a k oddychu (rekreácii) žiakov, má tiež sociálne poslanie.


V našej družine, zriadenej pri ZŠ s MŠ Rabčice 194, napĺňame tieto ciele nasledujúcimi činnosťami:

  •  Oddychové činnosti (ich cieľom je odstrániť únavu).
  •  Rekreačné činnosti (cieľom je regenerácia síl, prevažuje v nich aktívny odpočinok, spontánna činnosť žiakov).
  •  Záujmové činnosti (cieľom je rozvoj osobnosti dieťaťa, v rámci týchto činností umožňujeme deťom sebarealizáciu, rozvoj ich talentu).
  • Zážitkové vzdelávanie (cieľom je rozvoj kľúčových kompetencií, a to hlavne kritického myslenia, tímovej práce, rozvíjame schopnosť kooperovať a pracovať na spoločných cieľoch).

 

Formy výchovy, ktoré aplikujeme v našej družine sú:

  •  Pravidelné, príležitostné a spontánne.

 

Najčastejšie implementuje tieto metódy pedagogiky voľného času:

  •  Názorné, slovné, praktické činnosti, otvorená práca, animačný prístup a participácia.

Východiskom, ale aj cieľovým článkom systému výchovy vo voľnom čase sú jej účastníci (deti a mládež) a ich individuálne predpoklady, potreby, motivácia, záujmy a nadanie.
 

Autorka príspevku: Ing. Beáta Ľubová, pedagogický zamestnanec ZŠ s MŠ Rabčice 194, externá doktorandka, Pedagogická fakulta KU Ružomberok.
 

img_0567