Školský digitálny koordinátor

Školský digitálny koordinátor

Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

- vízia školy
- škola ako komunita aktérov
- škola ako vzdelávacie prostredie


Digitálny koordinátor - ako koordinátor digitálnej transformácie vzdelávania na škole v období
prípravy škôl na digitálnu transformáciu vzdelávania (v zmysle návrhu “Programu digitálnej
transformácie vzdelávania na Slovensku” a “Akčného plánu na obdobie 2021 – 2024" ako výstupu z
národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. Storočie“) má byť skúsený a inovatívny
pedagogický zamestnanec školy, ktorý v súlade s § 36 písm. k) a § 38 bod (3) písm. c) Zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vykonáva špecializované
činnosti v kariérovej pozícii školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje informatizáciu a
vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania
a školy pre 21. storočie resp. digitálnu budúcnosť (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en) .


Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v 3
základných oblastiach s nasledujúcimi kompetenciami a úlohami:
Oblasť Vízia školy:
• Digitálnu transformáciu školy komunikuje ostatným aktérom vzdelávania danej školy ako
prostriedok skvalitnenia vzdelávania žiakov, ktorý je založený na aktívnom učení sa v hybridnom
vzdelávacom prostredí
• V súčinnosti s vedením školy formuluje program digitálnej transformácie školy: 
• Pozná a používa nástroje na zistenie východiskového a cieľového stavu na vlastnej škole
(napr. SELFIE, ICDL, IT Fitness test) - úroveň jednotlivých znakov digitálnej školy,
prípadne takéto nástroje sám tvorí. 
• Plánuje konkrétne čiastkové ciele a kroky (opatrenia) pre realizáciu digitálnej
transformácie školy
• Pravidelne vyhodnocuje napĺňanie cieľov, realizáciu krokov a navrhuje potrebné
korekcie 
• Navrhuje strategické opatrenia pre riešenie možných krízových situácií
obmedzujúcich prezenčnú výučbu a v prípade potreby je súčinný pri ich realizácii.
Oblasť Škola ako komunita aktérov:
• Rozumie znakom digitálnej školy ako komunity aktérov - žiakov, učiteľov a vedenia
• Pozná rámec digitálnych kompetencií občana (DigComp) a digitálnych kompetencií pedagóga
(DigCompEdu) a vie zdôvodniť dôležitosť ich rozvíjania pre uplatnenie sa v praxi
• Koordinuje vytváranie plánu rozvíjania digitálnych kompetencií v rámci jednotlivých predmetov a
jednotlivých ročníkov
• Podporuje aktérov vzdelávania v implementácii naplánovaných krokov digitálnej transformácie:
• Koordinuje interné vzdelávacie aktivity pre učiteľov a vedenie v rámci možností a potrieb
danej školy (napr. konzultácie pre učiteľov k využívaniu DT, hospitácie na vyučovacích
hodinách, workshopy k novým DT, ktoré niekto z učiteľov pozná, spoločné plánovanie
hodín s využívaním DT, otvorené hodiny, ...)
• Organizuje externé vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie digitálnych
kompetencií pre aktérov vzdelávania podľa ich aktuálnych potrieb a možností (napr. ICDL
pre žiakov a učiteľov, workshop k novým DT, workshop pre rodičov a žiakov k zvládnutiu
elektronickej komunikácie a virtuálneho vzdelávacieho prostredia ...)
Oblasť Škola ako vzdelávacie prostredie:
• Rozumie znakom digitálnej školy ako vzdelávacieho prostredia a vníma väzby medzi
pedagogickými postupmi a vzdelávacím prostredím (trieda a virtuálne prostredie).
• Má prehľad v digitálnych technológiách a je nápomocný vedeniu a učiteľom pri výbere digitálnych
technológií:  
• Pre realizáciu vzdelávania v synchrónnej - asynchrónnej, prezenčnej - dištančnej, online
- offline forme a rôznych scenárov hybridnej (zmiešanej) výučby 
• Pre podporu vyučovania v jednotlivých predmetoch založeného na konštruktivizme. 
• V spolupráci so správcom siete rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním
digitálnych technológií.


Kvalifikačné požiadavky pre pozíciu Digitálny koordinátor (školy):
Pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1, Zákon č. 138/2019 Z. z.. Pre výkon pozície digitálneho
koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia je to vzdelávací
program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu)