Projektívne techniky a metódy v pedagogickej diagnostike

V rámci aktivít projektu „V základnej škole úspešnejší“ boli zrealizované aktivity so žiakmi s aplikáciou projektívnych techník a metód.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie  detí a žiakov.

Aktivity sociálneho pedagóga-realizácia projektívnych metód:

Projektívne metódy umožňujú detailný pohľad na názory a pocity dieťaťa. Vychádzajú z rozboru výsledkov činností a sú založené na myšlienke o vkladaní vlastných motívov, postojov a názorov do práce, na ktorú sa dieťa v danom čase sústredí.

Žiaci našej školy dostali možnosť vyskúšať si:

• Test nedokončených viet
• Slniečkový diagram a rôzne alternatívy diagramov, prispôsobené stupňu vzdelávania (diagramy pre primárny stupeň vzdelávania a nižšie sekundárne vzdelávanie).

 


 

 

 

 

 

 

Realizácia programu primárnej prevencie - model KAB

 

(Knowledge, Attitudes, Behaviour = znalosti, postoje, zručnosti)

V ZŠ s MŠ Rabčice realizujeme efektívny program primárnej prevencie s názvom KAB.

 

 

Za účinný a efektívny je považovaný program, ktorý splňa nasledujúce kritéria (Valentová, 2013):

  • dlhodobý,
  • zameraný na rozvoj sociálnych zručností, 
  • komplexne rozvíjajúci osobnosť žiaka, 
  • poskytujúci objektívne informácie.

 

 

 

AKČNÝ PLÁN PRE INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE

Január
• Prednáška – Model KAB v edukačnom prostredí
• Sociálna komunikácia ( tréning )

Február
• Asertivita
• Nácvik asertívnej komunikácie (tréning)
• Sociálne učenie - prednáška


Marec
• Ako čeliť sociálnemu tlaku (tréning)
• Efektívna komunikácia
• Zvládanie konfliktov (tréning)


Apríl
• Stres, zvládanie stresu (tréning)
• Nácvik tvorby postojov na základe objektívnych informácií.
• Vytváranie rovnakých príležitosti – Medaila pre každého žiaka (prednáška + tréning)


Máj
• Rozvoj kritického myslenia – praktické cvičenia
• Motivačné problémy v prostredí školy (prípadové štúdie)
• Praktické cvičenia so žiakmi – aktívny žiak /pasívny žiak


Jún
• Potreba žiaka zažiť úspech, rozvoj zdravej výkonovej motivácie žiaka (praktické cvičenia)
• Praktické riešenie motivačných konfliktov.


Júl
• Stereotypy v školskom prostredí (prednáška) 
• Reflektujúci profesionál podľa T. Sterna (tréning)


August
• Problémové správanie žiaka z pohľadu vývojovej psychológie (prednáška)
• Protektívne a rizikové faktory (rozbor, praktické cvičenia)


September
• Triedny kolektív – diagnostika, intervencia, prevencia (praktické cvičenia)
• Práca s triednym kolektívom z hľadiska sociálnej klímy.


Október
• Hry a ich význam (prednáška a praktické ukážky)
• Komunikácia medzi rodinou a školou (prednáška)


November
• Hry pre osvojenie a rozvoj komunikačných schopností žiakov (praktická realizácia)
• Koučing (koučovacie rozhovory so žiakmi, tvorba akčných plánov)


December
• Koučing (koučovacie rozhovory so žiakmi, tvorba akčných plánov)

 

Schválené, dňa: 15.1.2018

PaedDr. Viera Baláková, r.š. 

 

 

Efektívne inkluzívne vzdelávanie

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Špecifický  cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Realizácia: 05/2018 - 04/2020

Z realizácie:

Pozícia: pedagogický asistent (2)

Vypracovali sme metodické materiály a didaktické postupy vedúce k zvýšeniu vnútornej motivácie žiaka k vzdelávaniu.  Zamerali sme sa  na vzdelávaciu oblasť: Jazyk a komunikácia a na vzdelávaciu oblasť: Človek a spoločnosť.
Hlavné ciele aplikácie metodických materiálov do edukácie sme stanovila nasledovne:
- primeraný veku a potrebám dieťaťa, rozvoj kľúčových spôsobilostí (kompetencií) s dôrazom na kritické myslenie,
- ponuka zmysluplného, so životom prepojeného vzdelávania a vypestovanie záujmu o celoživotné učenie sa,
- zvýšenie povedomia o národnom a svetovom kultúrnom dedičstve,
- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.